Itineraris > Vore el so

Material Alumnat
PDF    OpenOffice
Material Professorat

Què és el so?

Introducció

Aquesta experiència, que es troba descrita en molts manuals, és un bon punt de partida per iniciar l'estudi del so. És senzilla de realitzar i crida poderosament l'atenció dels alumnes. Encara que el nostre plantejament és fer-la en gran grup en l'aula, es pot adaptar per fer-la al laboratori en petits grups.

Material necessari

El material necessari es troba disponible en qualsevol laboratori:

  • Dos diapasons amb caixa de ressonància.
  • Un martell per a diapasó.
  • Un pèndol de molt poca massa dels què s'emprenen en les experiències d'electrostàtica.
  • Peces per subjectar el pèndol (un peu, una anou i dues varetes).

Muntatge experimental

Els dos diapasons es munten en les seues respectives caixes de ressonància i es col·loquen a un metro de distància sobre dues taules diferents que no estiguen en contacte. Es col·loca el pèndol de manera que estiga en contacte amb els braços d'un dels diapasons

Realització de l'experiència.

Abans de fer el muntatge experimental s'explica tot el material que s'empra i és important dur a terme la comprovació següent:

  • Es col·loca un dels diapasons (només un) en una de les caixes de ressonància.
  • Es colpeja el diapasó i es deixa sonar uns segons.
  • Es toca amb la mà el diapasó i es comprova que el so cessa.

Una vegada fet el muntatge experimental es procedeix de la manera següent (video):

  • Es colpeja amb la baqueta el diapasó que no està en contacte amb el pèndol i es deixa sonar.
  • S'observarà que el pèndol en contacte amb l'altre diapasó vibra.
  • Es toca amb la mà el diapasó que es va colpejar i es comprova que el diapasó en contacte amb el pèndol està emetent so.

Metodologia de treball

Nosaltres realitzem l'activitat en classe en gran grup i els alumnes tenen una fitxa per treballar de forma individual i en xicotet grup. La seqüència d'activitats és observació, descripció, explicació i predicció.

Els alumnes són capaços d'elaborar un model microscòpic elemental de com es transmet el so i arriben a utilitzar-lo correctament per predir com afecta l'estat d'agregació a la velocitat de propagació del so.

En la posada en comú de l'activitat es pot emprar algun programa de simulació per representar el model microscòpic construït. La nostra proposta és emprar un applet de B.Surendranath Reddy que pots trobar en l'adreça
http://surendranath.tripod.com/Applets.html

Nosaltres usem l'applet a classe mitjançant un ordenador connectat a un monitor de televisió o a un canó de vídeo. Com que no tenim conexió a internet hem preparat una versió de l'applet per trebajar sense connexió. [+info]


Itineraris > Vore el so