Itineraris

Vore el so

Aquest itinerari està constituït per quatre lliçons i és el punt de partida per encetar l'estudi experimental del so. L'objectiu és que, en terminar, els alumnes estiguen en condicions d'emprar un programa d'oscil·loscopi per analitzar qualsevol so real i traure conclusions significatives.
La seqüència d'activitats proposada ha segut provada en diferents cursos a partir de 2n d'ESO. Cada lliçó es basa en la realització d'un tipus d'experiència diferent. A més a més de l'explicació detallada de cada experiència, hem elaborat fixes de treball per a l'alumnat i guies didàctiques pel professorat.

Què és el so? A partir d'una experiència amb una parella de diapasons s'elabora un model microscòpic per explicar la propagació del so. Després s'utilitza una simulació senzilla per visualitzar el model.
Què és la freqüència? A partir de la comparació d'una parella de sistemes oscil·lants (massa penjada d'un moll) es construeixen els conceptes de freqüència i d'amplitud. Després es mesura la freqüència d'un d'ells i es comprova que es manté constant encara que l'amplitud disminuïsca.
La gràfica d'una oscil·lació Si es disposa d'un sensor de moviment (Vernier o Pasco) proposem emprar-lo per obtindre la gràfica de la posició de l'oscil·lació d'una massa penjada d'un moll. Però NO ES IMPRESCINDIBLE realitzar aquesta experiència. Es pot substituir (i en qualsevol cas complementar) amb l'us de simulacions. L'objectiu és desenvolupar la capacitat per "llegir" l'amplitud i la freqüència en la representació gràfica de l'oscil·lació.
Diapasó, melòdica, xica, xic... Utilitzem un programa d'oscil·loscopi per estudiar diversos sons. Mitjançant l'us de simulacions relacionem la gràfica obtinguda pel programa amb el moviment del nostre timpà i el moviment de les partícules del medi pel qual es propaga el so.

 > Itineraris