Itineraris > Vore el so

Material Alumnat
PDF    OpenOffice
Material Professorat

Diapasó, melòdica, xica, xic...

Introducció

Anem a emprar un programa informàtic d'oscil·loscopi per estudiar la gràfica de la vibració corresponent a qualsevol so real. L'idea és relacionar la gràfica obtinguda, per una banda amb la sensacions sonores de to i intensitat, i per altra banda amb els conceptes d'amplitud i freqüència.

Amb aquesta experiència es conclou l'itinerari dissenyat per introduir l'estudi experimental del so. Es tracta d'un punt final, però també d'un punt de partida. Si els alumnes han assolit els objectius proposats ara podem emprar el programa d'oscil·loscopi per estudiar altres característiques del so musical.

Materila necessari

L'experiència es centra en la utilització d'un programa d'oscil·loscopi per estudiar diferents fonts sonores. Aquest programa és lliure i les instruccions i forma d'aconseguir-lo les tens ací.

Per usar el programa cal disposar d'un ordinador amb targeta de so i un micròfon d'ordinador. Si l'experiència es fa a classe en gran grup, també cal poder connectar l'ordinador a un monitor de televisió o un canó de vídeo.

Les fonts sonores que usem son:

  • Un diapasó musical de 440 Hz.
  • Un diapasó de 1000 Hz (en l'equipament del laboratori és normal que hi haja algun diapasó de freqüència diferent de 440 Hz).
  • Una melòdica (es poden emprar altres instruments).
  • Un generador de funcions connectat a un equip multimedia. [+info]

Realització de l'experiència

Utilitzem el programa oscil·loscopi per comparar parelles de sons diferents. Per açò obrim dues finestres del programa ( es a dir obrim el programa dues vegades) i les configurem de la mateixa forma. L'ajust inicial de les opcions del programa son freqüència de mostreig 44100, color de fons blanc, totes les ratlles activades i tamany del bufer 512 o 1024.

Metodologia de treball

Nosaltres realitzem l'activitat a classe en gran grup i els alumnes tenen una fitxa per treballar de forma individual i en xicotet grup. Utilitzem un ordinador portàtil i un monitor de televisió (o un canó de vídeo) per fer servir el programa d'oscil·loscopi així com les simulacions.

Abans de fer cap experiència emprem una simulació [+info], feta per nosaltres amb el programa Modellus, l'objectiu de la qual és facilitar que els alumnes elaboren un model senzill de com es produeix la nostra sensació sonora.

El nostre plantejament bàsic és comparar parelles de sons i jugar a trobar les similituds i les diferències entre les gràfiques obtingudes per treballar els conceptes d'amplitud, freqüència i timbre.

Comencem realitzant una parella d'experiències amb diapasons per treballar els conceptes d'amplitud i de freqüència. En primer lloc estudiem el so produït per un mateix diapasó quan sona fort i quan sona dèbil i a continuació estudiem el so produït per dos diapasons de diferent freqüència.

Grafica corresponent a un diapasó de 440 Hz
Grafica corresponent a un diapasó de 1000 Hz

El següent pas consisteix en emprar un generador de funcions connectat a un equipament multimèdia per poder modificar amb completa llibertat tant l'amplitud com la freqüència. Simultàniament fem us del programa de SimulaSon de Jaques Vince [+info] el qual permet generar so (i variar la seua amplitud i freqüència) al mateix temps que es veu el corresponet model corpuscular.

Per finalitzar comparem una mateixa nota musical produïda per diferents instruments musicals i una mateixa vocal dita per un xic i una xica.


Itineraris > Vore el so